Školské dokumenty

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Sliač

Hospodárske dokumenty

Slobodný prístup k informáciám

Právne predpisy, ktorými sa riadi základná umelecká škola k 19.10.2023

 

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)v znení neskorších predpisov

Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov – Zákonník práce

Vyhláška č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v znení neskorších predpisov

Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii  práce v znení neskorších predpisov

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov