Aktuálne
_

O našej škole

Základná umelecká škola v Sliači je v súčasnosti modernou školou s vyše 55-ročnou tradíciou, má právnu subjektivitu, jej zriaďovateľom je Mesto Sliač.
Mnohí žiaci ZUŠ prezentujú školu ďalej: v štúdiu na Konzervatóriu, AMU, VŠMU a SŠ a VŠ umelecko – pedagogického typu.
V súčasnosti sa v škole vyučuje v troch odboroch – hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Jej koncepcia sa opiera o klasické, všeobecné, ale najmä kreatívne odborné formy vzdelávania, približujúce umenie, tanec a hudbu rýchlejším a modernejším spôsobom
oskole
Možnosti
Štúdia
Základná umelecká škola Sliač ponúka svojim žiakom štúdium v nasledovných odboroch a predmetoch:

Hudobný odbor

Hra na klavíri, spev a hlasová výchova, hra na husliach, hra na flaute (zobcová flauta, priečna flauta), hra na gitare, hra na bicích nástrojoch, hra na kontrabase. Možnosť zapojenia žiakov do Detského speváckeho zboru, Komorného sláčikového orchestra, Ľudovej hudby, dychového zoskupenia, komornej hry a spevu v študovanom odbore. Súčasťou výučby je aj hudobno-teoretická príprava žiakov v hudobnej náuke. Príprava na ďalšie štúdium umelecko-pedagogického zamerania.

Tanečný odbor

Tanečná hudobno-pohybová príprava, klasický tanec, ľudový tanec, moderný, kreatívny a jazzový tanec. Možnosť zapojenia žiakov do voliteľného súboru hip-hop. Príprava na ďalšie štúdium umelecko-pedagogického zamerania.

Výtvarný odbor

Predškolská výtvarná výchova – hravé, spontánne výtvarné činnosti, objavovanie výrazových a technických postupov, rozvíjanie fantázie a hravej tvorivosti.

Základné štúdium 1. a 2. st. – kreslenie, maľovanie, modelovanie, sochárska tvorba, grafická tvorba, počítačová grafika, fotografia, animácia, keramika, tvorba šperku a odevu a iné. Príprava na ďalšie štúdium umelecko-pedagogického zamerania.

2% z dane

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli darovať 2% z dane našej ZUŠ.

 Dovoľujeme si Vás osloviť pre darovanie Vašich 2% na podporu  talentovaných detí a umeleckých aktivít ZUŠ Sliač. Váš finančný dar nám nesmierne pomôže zlepšovať podmienky a kvalitu vyučovania detí našej ZUŠ. 

Postup pre darovanie 2 % z dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb

  • Zamestnaný rodič požiada zamestnávateľa, aby mu vystavil Potvrdenie o zaplatení dane a na základe neho vypíše tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % z dane za rok 2023“. Takto vyplnené a podpísané doklady doručí do 30. 4. 2024  na príslušný daňový úrad alebo do 26. 4. 2024 na riaditeľstvo ZUŠ Sliač.
  • Rodič – podnikateľ alebo rodič, ktorý si sám podáva daňové priznanie vypíše uvedené údaje o 2 % dane pre Rodičovské združenie pri ZUŠ Sliač priamo v tlačive daňového priznania vydané Daňovým úradom SR.

Údaje potrebné k vyplneniu Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% z dane za rok 2023:

  • IČO:  173196170732 
  • Obchodné meno: SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole
Naši učitelia

PaedDr. Alica Hancková, PhD.

riaditeľka školy, hra na klavíri, spev, korepetície


Mgr. art. Marek Bednarčik

hra na bicích nástrojoch


Mgr. Peter Dobšinský, PhD., DiS. art. 

hra na gitare, hudobná náuka


Radko Ďurčík, DiS. art.

hra na husliach, Komorný sláčikový orchester ZUŠ


Mgr. art. Alica Hancková, ArtD.

hra na klavíri, korepetície


Mgr. art. Bohdan Koval, ArtD.

hra na klavíri, korepetície


Mgr. art. Martina Kuštárová

hra na gitare

Mgr. art. Marta Turčanová, ArtD.

hra na klavíri, korepetície


Ivo Novák, DiS. art.

hra na husliach


Simona Paľová, DiS. art.

hra na klavíri


Mgr. Vladimír Plachý, DiS. art.

hra na klavíri, hudobná náuka


Dušana Sľúková, DiS. art.

hra na flaute


Mgr. art. Martin Vetrák

spev

Mgr. Monika Ungero

výtvarný odbor


Mgr. Juraj Borsek

tanečný odbor


Karin Rimóciová

tanečný odbor


Bc. Eva Segečová

tanečný odbor


Denisa Jarotová

tanečný odbor

ucitelia

Tlačivá na stiahnutie

tlaciva

Naši partneri

Kontakt

Základná umelecká škola Sliač
SNP 308/39
962 31  Sliač

Riaditeľka školy: PaedDr. Alica Hancková, PhD.
Tel.:  0911621759
zus.sliac@gmail.com

IBAN: SK6202000000001651235457
IČO: 37888889
DIČ: 2021675491

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach: