Historické fakty Základnej umeleckej školy v Sliači

Základná umelecká škola Sliač má v aktuálnom školskom roku 2023/24 58 rokov. Počas tohto obdobia vyrástla na vyspelú edukačnú inštitúciu, ktorá získala významné postavenie v sieti umeleckých škôl na Slovensku. Je dôvod radovať sa z množstva vychovaných mladých talentov, skvelej práce učiteľov a z národných i medzinárodných úspechov. Dovoľte, aby sme priblížili jej niekoľko ročný príbeh.

Historické korene školy siahajú do roku 1965, kedy vznikla ako pobočka vtedajšej Ľudovej školy umenia vo Zvolene. Ešte predtým v tridsiatich rokoch budova školy slúžila ako základná ľudová dvojtriedna škola, jej súčasťou bol aj priestranný riaditeľský byt.

Od prvých nesmelých dotykov s teplom dreva huslí pod dohľadom pána učiteľa Frýborta, pána učiteľa Majera, perleti klávesov klavíra p. učiteľky Chowaniecovej, Ružinákovej, Andovej, skvelých pedagógov – akordeónistov: pani Drozdovej, manželov Petrovovcov  a postupne ďalších prichádzajúcich pedagógov, ubehlo 58 rokov.

V školskom roku 1979/1980 sa škola osamostatnila a prijala názov Ľudová škola umenia. Do funkcie riaditeľky školy nastúpila p. Vilma Petrovová. V tomto období sa nadviazalo na predchádzajúce úsilie rekonštruovať všetky priestory pripravené k užívaniu školy, za výraznej pomoci vtedajších predsedov a členov Rodičovského združenia: p. Kadáša, Ing. Pastieroviča, p. Gálusa, Ing. Greňa, Ing. Gajdoša. Kým počet žiakov v rokoch sedemdesiatich bol v hudobnom odbore 78 a v novovzniknutom výtvarnom odbore 23 žiakov, v osemdesiatich rokoch sa rozrástol na číslo 152. V tomto období kniha kroniky zaznamenáva uskutočnenie mnohých hodnotných kultúrnych podujatí pri rôznych príležitostiach, verejných koncertov a úspechov žiakov na rôznych súťažiach. Na škole pribudol literárno-dramatický odbor. Úspešne si viedol akordeónový súbor pod vedením manželov Petrovovcov, ale aj Detský spevokol Srdiečko a spevácky súbor Pramienok. Táto dôležitá  umelecká etapa života školy sa zavŕšila legislatívnymi zmenami.

V školskom roku 1990/1991 sa škola pretransformovala a prijala nový názov – Základná umelecká škola Sliač. Tvorilo ju 130 žiakov. Do funkcie riaditeľky školy nastúpila p. Helena Kaščáková. Pribudol tanečný odbor, zároveň sa zrušil odbor literárno – dramatický. Odchodom manželov Petrovovcov prirodzene zanikol aj akordeónový súbor. Dovtedajšie komorné aktivity boli nahradené činnosťou Ľudového súboru pod vedením p. uč. Boráka, Detského speváckeho zboru pod vedením Alice Hanckovej, neskôr pribudla Ľudová hudba p. Plachého a Komorné zloženie pod vedením Radka Ďurčíka. Škola pokračovala v tradícii realizácie verejných koncertov najmä v meste Sliač, získavania ocenení na regionálnych i celoslovenských súťažiach. Medzi najväčšie úspechy v danom období patrí získanie titulu Absolútny víťaz v štvorručnej hre na celoslovenskej súťaži Schneiderova Trnava, či ocenenia v zlatom pásme na celoslovenskej Detskej súťaži Jána Cikkera v Banskej Bystrici. V období od roku 1993 až po súčasnosť školu významne podporovala Rada rodičov pod vedením Ing. Kucharčíka, Ing. Raffajovej, Ing. Šalka, p. Králikovej, Ing. Zuzany Gargulákovej, ktorá zastáva túto funkciu dodnes. Od roku 2000 bolo na škole s menšími premenami 225 žiakov. V roku 2002 získala ZUŠ v Sliači právnu subjektivitu, zriaďovateľom sa stalo mesto Sliač.

V roku 2004 bola na základe výberového konania do funkcie riaditeľky ZUŠ v Sliači menovaná Alica Hancková, ktorá školu vedie dodnes. Absolventka Konzervatória v Košiciach, Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v magisterskom, neskôr doktorandskom štúdiu, vedie ujasnenou koncepciou školu k novým métam. Získava kvalifikovaných pedagógov pre vyučovanie v hre na gitare, v hre na bicích nástrojoch, v hre na zobcovej a priečnej flaute, muzikálového spevu a opäť oživuje  akordeónové oddelenie. Novoprijatí pedagógovia sú nielen triednymi učiteľmi, ale prezentujú sa aj umelecky aktívnou sólovou hrou, či spevom, čo je pre školu obrovským prínosom. V roku 2008 sa v ZUŠ Sliač uskutočnili väčšie rekonštrukčné zásahy. Zmodernizoval sa interiér i exteriér školy. Do koncertnej sály pribudlo nové koncertné krídlo.

Vytvorili sa podmienky pre zriadenie v 80 rokoch zaniknutého výtvarného odboru, ktorý sa teší veľkému záujmu zo strany detí a mládeže. Najmladší výtvarný odbor dosiahol v krátkom čase výrazné úspechy v podobe Ocenenia pre nášho pedagóga vo finále celoslovenskej súťaže Pedagóg roka, konanej v Bratislave. Z výtvarných prác žiakov bol vytvorený elektronický kalendár v roku 2010 a v roku 2015, ktorý má aj printovu podobu. Výtvarné práce našich žiakov boli publikované v časopise Múzy v škole v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale aj v najnovšej učebnici pre 1. roč. Základnej školy. Každoročne sa zapájame do súťaží národného i medzinárodného charakteru. Výtvarný odbor bol zapojený do všetkých projektov školy: Záhrada umenia, Hudba umeleckým štetcom, Mozartovská hudobná noc, Anjelské Vianoce.

V medzinárodnom projekte Comenius pod názvom Helden und Heilige – Hrdinovia a svätí, boli výtvarné práce našich žiakov mimoriadne ocenené medzinárodnými účastníkmi projektu v nemeckom Paderborne. Výsledkom spolupráce mladých výtvarníkov z rôznych krajín sveta, sú umelecké produkty: edukačné pexeso a kalendár so svätcami, stvárnenými vždy inou maliarskou technikou. Výtvarný odbor je tiež úspešným organizátorom a realizátorom denného tábora „Prázdniny so ZUŠ alebo Letné tvorivé dielne“.

V hudobnom odbore sa výrazne rozvinula komorná hra. Úspešne si vedie Komorný sláčikový orchester pod vedením Radka Ďurčíka. Je laureátom celoslovenskej prehliadky Komorných zoskupení v Brezne, kde získal Cenu poroty, na celoštátnej súťaži Musica Camerata Ján Albrecht v Bratislave sa umiestnil v striebornom pásme.

Na škole s úspechom pracuje aj ZUŠBand pod vedením Iva Nováka, Detský spevácky zbor pod vedením Alice Hanckovej a Martina Vetráka a Hudobno-divadelný súbor pod vedením Zuzany Vaníkovej. Atraktívny repertoár týchto telies dopĺňajú sólisti a menšie komorné zoskupenia a v takejto zostave je Základná umelecká škola v Sliači prizývaná na prestížne udalosti nielen v meste Sliač, ale aj v rámci celého Slovenska napr.: Cena primátora mesta,  Osobnosť roka, Míľa pre mamu, Zámocká hudobná jar, Dni mesta, Hudobné slávnosti v Záhrade umenia, Koncerty zábavnej hudby, Benefičné koncerty. Udalosťou a cťou pre našu školu je pravidelné účinkovanie na Benefičnom koncerte Nádej Martinka Sucháča v Rimavskej Sobote v spolupráci so Štefanom Skrúcaným a Katkou Brychtovou. Veľkej obľube sa tešia Vianočné koncerty v Palace Sliač, Vianočný koncert na Zvolenskom zámku, Vianočné koncerty v hoteli Kaskády po boku významných umelcov: Lucie Bílej, Paľa Haberu, Michala Dávida, Katky Koščovej a ďalších umelcov. Už  niekoľko rokov organizujeme  výchovné koncerty pre žiakov základných a materských škôl. V rámci recipročných vzťahov s partnerským mestom Přibyslav, je nadviazaná spolupráca so ZUŠ Přibyslav a Havlíčkov Brod.

Za všetky súťažné ocenenia našej školy je potrebné spomenúť Zlaté pásmo na celoslovenskej súťaži Piano v modernom rytme v Bojniciach, zlaté pásmo v celoslovenskej speváckej súťaži Bojnická Perla, zlaté pásmo v celoslovenskej súťaži Pinksong, prvenstvá v súťažiach: Slávik Slovenska, ROCK-POP-STAR, Zlatá struna, Hnúšťanský akord, Banskoštiavnické kladivká, Európa v škole, Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi, V ríši divov, Impulsy pre Európu a ďalšie.

Hudobný odbor svojimi choreografiami na koncertoch veľmi vhodne dopĺňa aj druhý najstarší odbor našej ZUŠ: tanečný odbor, ktorý okrem základných tanečných disciplín ponúka pod vedením skúsených pedagógov aj  ďalšie tanečné štýly napr. Hip – Hop, contemporary, prvky latinsko-amerických tancov a mnoho ďalšieho. Na verejnosti sa prezentuje samostatnými vystúpeniami. Tanečný odbor ZUŠ je realizátorom denného tanečného tábora, ktorý medzi deťmi získava čoraz väčšiu popularitu.

Za veľký úspech každej ZUŠ sa považujú žiaci, ktorí pokračujú v umeleckom vzdelávaní ďalej napr. na konzervatóriu a stredných či vysokých školách umelecko-pedagogického zamerania:  za všetkých spomenieme týchto absolventov ZUŠ Sliač:

Blažena Antalíková, Lucia Kuchárová, Pavol Kováč, Anna Kíšiková, Ivo Novák, Vladimír Plachý, Radko Ďurčík, Marián Svetlík, Katarína Greňová, Marta Nemcová, Magdaléna Majerová, Martin Kašša, Lenka Stančíková, Jana Ťavodová, Alica Hancková, Terézia Králiková, Zuzana Puterová, Juraj Janiczek, Alexandra Proházková, Zuzana Kollerová, Veronika Ronecová, Radka Ďurčíková, Ema Gavajdova, Alex Sarka a ďalší.

V rámci našej činnosti spolupracujeme s Konzervatóriom Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a s Akadémiou umení v Banskej Bystrici.

V rámci medzinárodnej spolupráce s:

Westfalen – Kolleg v Paderborne v Nemecku,

Polhemsgymnasiet (Polyestetické gymnázium) vo švédskom Göteborgu

Scoil  Ros Muc (Skul Rozmak) v Írsku

Umelecké gymnázium Car Ivan v Sofii, v Bulharsku

Joke Smit College v Amsterdame  v Holandsku

Kadriorg Art museum v Talline v Estónsku

Túto medzinárodnú spoluprácu si nesmierne vážime, pretože poháňa umeleckú prácu pedagógov ZUŠ a jej výsledný tvar neustále dopredu.

Máme veľkú radosť, že záujem o umelecké vzdelávanie v nami ponúkaných odboroch: hudobný, tanečný a výtvarný, neustále rastie a škola je kapacitne maximálne vyťažená. Je verejným tajomstvom, že sú vypracované architektonické plány na rozšírenie budovy ZUŠ, ako aj jej celkovej modernizácie. Veríme, že túto našu dlhodobú víziu sa v dohľadnom čase podarí úspešne zrealizovať.

A v neposlednom rade nás teší a považujeme za významné, že  naša ZUŠ ako jedna z prvých základných umeleckých škôl na Slovensku mohla participovať v medzinárodnom projekte Comenius a Erasmus plus v rámci krajín: Nemecko, Holandsko, Švédsko, Bulharsko, Estónsko a Írsko. Sú to vzácne okamihy, kedy môžu žiaci i učitelia vycestovať a predviesť svoje umelecké schopnosti za hranicami Slovenska a umelecky prezentovať tak seba, ako aj svoju školu, mesto i krajinu

Základná umelecká škola v Sliači prirodzene nadväzuje na doterajšie výsledky a uberá sa cestou nových kreatívnych foriem vzdelávania, približujúcich umenie a hudbu rýchlejším a modernejším spôsobom.