Poplatky za štúdium

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej umeleckej škole – ŠKOLNÉ