Poplatky za štúdium

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej umeleckej škole – ŠKOLNÉ

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE HO = 13 €/mesiac, za polrok spolu 65 €

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE TO, VO = 8 €/mesiac, za polrok spolu 40 €

 Prípravné štúdium (PŠ) TO, VO = 6 €/mesiac, za polrok spolu 30 €

Pri všetkých formách úhrady školného prosíme uvádzať VARIABILNÝ SYMBOL a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko žiaka (nie rodiča!). Variabilný symbol Vášho dieťaťa bude rovnaký po celú dobu štúdia na ZUŠ, preto si ho dôsledne uschovajte.

Číslo účtu na úhradu školného:

SK62 0200 0000 0016 5123 5457