Čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej umeleckej škole

Číslo účtu na úhradu čiastočných nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ:

SK62 0200 0000 0016 5123 5457