Čiastočná úhrada nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v Základnej umeleckej škole Sliač v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač v účinnosti od 1.1.2024 nasledovne:

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak uhrádza príspevok vždy na jeden polrok daného školského roka v nasledovných termínoch úhrad:
a) za I. polrok do 15. septembra (za mesiace september – január),
b) za II. polrok do 15. februára (za mesiace február – jún).
V odôvodnených prípadoch, na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka, je možné príspevok uhradiť v mesačných splátkach, vždy do 10. dňa v mesiaci za daný kalendárny mesiac.
Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

Číslo účtu na úhradu čiastočných nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ:

SK62 0200 0000 0016 5123 5457