Poplatky za štúdium

Pozor, zmena výšky školného!!

Vážení rodičia, od 2. polroka šk. roka 2022/2023 bude výška školného v ZUŠ Sliač nasledovná:

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE HO = 13,- eur/mesiac, za polrok spolu 65 €

SKUPINOVÉ VYUČOVANIE TO, VO = 8,- eur/mesiac, za polrok spolu 40 €

 Prípravné štúdium (PŠ) ostáva v nezmenenej výške!

Prosíme Vás o úhradu školného za 2. polrok v šk. r. 2022/2023 v termíne do 15. 2. 2023, prípadne po dohode s riaditeľkou školy. Pri všetkých formách úhrady školného prosíme uvádzať VARIABILNÝ SYMBOL a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko žiaka (nie rodiča!).

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej umeleckej škole – ŠKOLNÉ

Číslo účtu na úhradu školného:

SK62 0200 0000 0016 5123 5457