29. apríla 2024 admin

Mesto Sliač podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 59 6/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy SNP 308/39 Sliač s nástupom 1. 7 .2024.